No more-hyun: Former S. Korean president takes own life

No more-hyun: Former S. Korean president takes own life